12 | 18

Klimatyzator w bloku – problem z hałasem

Montaż klimatyzacji w budynkach wielorodzinnych często wiąże się z uzyskaniem pozwolenia ze strony administratora, spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Jednym z wymogów jest spełnianie norm dotyczących hałasu i nie przekraczania wyznaczonych progów głośności podawanych w dB.

Nie zawsze administrator powołuje się na konkretną normę (powinien wskazać jej numer). Natomiast nawet jeśli jej nie wskaże w prawie polskim nie ma norm dotyczących samej klimatyzacji. W mocy są natomiast normy ogólnobudowlane. Norma dotycząca głośności, którą należy brać pod uwagę PN-87/B-02151/02 określa dopuszczalny poziom hałasu wewnątrz pomieszczeń. I tak nie powinien on przekraczać 30dB w nocy i 40dB w dzień.

 

Dane podawane przez producenta

Producenci klimatyzacji podają głośność pracy zarówno jednostki wewnętrznej jak i agregatu mierząc ciśnienie akustyczne w odległości 1 metra od pracującego urządzenia. Dla klimatyzatorów domowych o mocy 2,5 – 3,5kW głośność jednostki wewnętrznej zależnie od wybranego programu to od 16 do 25dB. W wypadku agregatu podaje się jedną maksymalną wartość, zazwyczaj od 45 d0 55dB (zależnie od producenta).

Zarówno jednostki wewnętrzne jak i agregaty wszystkich urządzeń o wskazanej mocy spełniają warunki podanej normy. Należy pamiętać, że pomiaru dokonujemy w mieszkaniu przy zamkniętych oknach. Więc jeśli agregat pracuje nawet z maksymalną głośnością 55dB to wewnątrz mieszkania ta głośność jest mocno stłumiona i nie przekracza 30dB.

 

Klimatyzacja – uwagi sąsiadów i spółdzielni

Jeśli sąsiad zgłasza uwagi i skarży się na hałas, należy pamiętać, że ciężar udowodnienia przekroczenia norm i koszt odpowiedniej ekspertyzy spoczywa na sąsiedzie. Pomiar musi być oczywiście dokonany przy zamkniętych oknach.

Zgłaszając montaż klimatyzacji w spółdzielni należy zgłosić na zasadzie oświadczenia, że montowany przez nas klimatyzator spełnia normy dotyczące hałasu wg PN-87/B-02151/02. Żaden producent nie jest w stanie podać dokładnej wysokości hałasu jaki generuje agregat w sąsiednim mieszkaniu.

Z praktyki problem hałasu dotyczy jedynie dużych agregatów przemysłowych. Jeśli np. na parterze budynku otwiera się duży sklep i montują na elewacji duże agregaty klimatyzacyjne o mocy przekraczającej 10kW istnieje ryzyko, że hałas przez nie generowany będzie przekraczał dopuszczalne normy w najbliższych mieszkaniach powyżej.

Podsumowując. Na prośbę spółdzielni prosimy by doprecyzowali na jaką normę się powołują i składamy oświadczenie, że montowane przez nas urządzenie nie przekracza dopuszczalnych norm hałasu.

 

Normy i przepisy prawa budowlanego

Wszystkie klimatyzatory ścienne spełniają obowiązujące normy i wytyczne rozporządzeń w tym zakresie, w szczególności:

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – gdzie podane są dopuszczalne poziomy hałasu w zależności od rodzaju terenu;
• Dz.U. 2014 poz. 112 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;
• Dz.U. 2012 poz. 1109 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;
• PN-87/B-02151/02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – gdzie podane są dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi;
• Norma obowiązująca na podstawie §326 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
• Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz.U. 2015 poz.1422 oraz ze zmianą z 14.11.2017 r. Dz.U. 2018 poz.2285 wraz z wykazem Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu.
Mogą więc być instalowane w każdym rodzaju budownictwa na terenie Unii Europejskiej.

CZYTAJ TAKŻE